بررسی تأثیر رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیطزیست

نویسندگان: سید ابراهیم حسینی نسب و سمیه پایکاری

مطالعات انجام شده در زمینه وجود رابطه بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی یک رابطه U شکل وارونه میان کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را پیشنهاد می نمایند که به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین دو نوع آلودگی هوا، آب و رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سالهای (2000-1980) بر اساس مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته ایم که کشور ایران نیز در زمره کشورهای درحال توسعه لحاظ گردیده است. در الگوی مورد استفاده این مطالعه علاوه بر متغیر درآمد ملی، متغیر آزادسازی تجاری و یک متغیر مجازی نیز بهعنوان متغیر مستقل درنظرگرفته شده و ضمن استفاده از روش دادههای تلفیقی جهت برآورد الگو تلاش شده تا نوع رابطه موجود را روشنتر نموده و به تعیین بهتری درباره این نوع رابطه دست یابیم. نتایج بهدست آمده از نمونه های مورد بررسی منحنی کوزنتس را برای هر دو نوع آلودگی در کشورهای توسعه یافته مورد تأیید قرار میدهد، اما برای گروه کشورهای درحال توسعه تنها آلودگی آب بامنحنی کوزنتس منطبق بوده و آلودگی هوا از منحنی کوزنتس پیروی نمیکند.

برای دریافت فایل اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.منبع: http://en-manage-edu.blogfa.com/