تاثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر منحنی زیست محیطی کوزنتسی در ایران

نویسندگان: علی حسین استادزاد و پریسا بهلولی

چکیده

رشد اقتصادی، هدف اصلی بسیاری از سیاستهای اقتصادی دولتهاست. با این حال، رشد اقتصادی سریع، باعث ایجاد زیانهای جدی بر محیط زیست میشود. از این رو، یک تضاد بالقوه بین سیاستهای اقتصادی و وضعیت محیط زیست وجود دارد که در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس بیان می شود. هدف اصلی این مطالعه برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس با فرض وجود انرژیهای تجدیدپذیر و فسیلی در دو الگوی ایستا و پویا برای اقتصاد ایران میباشد. در این مطالعه با استفاده از روش بهینهسازی تکاملی الگوریتم ژنتیک، این منحنی برای اقتصاد ایران برآورد شده است...

برای دریافت فایل اصل مقاله اینجا کلیک نمایید.منبع: http://en-manage-edu.blogfa.com/